Grundskola och gymnasieskola av hög kvalitet

Liberalerna i Sala vill förbättra skolan ytterligare. Vi vill att Sala kommun skall bli en av landets bästa skolkommuner. Redan idag rankas vi högst i Västmanland, men för att vi ska kunna erbjuda en ännu bättre skola behövs att Liberalerna får ansvar för skolan. Det är på grund av våra reformer av de nationella proven, lågstadiesatsningar och satsning på lärarna som skolan i Sverige som helhet att kunnat vända i PISA.

 

Vi vill se en utveckling av satsningen på förstelärare, men med säkerställande av att förstelärare får sin tjänst på grund av sin lärargärning och inte sidoverksamhet. Dessutom skulle det behövas lektorer, för att säkerställa en hög akademisk nivå och som kan driva kontakten med högskolan.

 

Vi kräver att en betydligt större andel av lärare som anställs är behöriga och att det aldrig någonsin får förekomma att någon som bara har gymnasieutbildning undervisar elevgrupper på egen hand.

 

 

Undervisning och pedagogik ska anpassas till den kunskapsgrund eleven befinner sig på. Olika åtgärder skall kunna användas för att hjälpa eleverna att nå de uppsatta kunskapsmålen. Eleverna ska ha rätt till fritt skolval med olika pedagogisk inriktning med likvärdiga möjligheter och skyldigheter. Varje elev ska ha rätt till individuellt stöd. Det gäller både de som har sämre förutsättningar, de som är högpresterande och alla däremellan.

 

 

Vi kräver en satsning även på elever som har lätt för skolan, och att alla utvärderingar av studieresultat redovisar såväl ökad måluppfyllelse som antal elever med höjt meritvärde samt uppfyllelse för vart och ett av de högre betygen. Här behövs en särskild kartläggning av hur det ser ut på skolorna. Det behövs även ett särskilt stödmaterial för särskilt begåvade elever, och att detta material ska innehålla anvisningar om hur arbetet med särskilt begåvade elever kan organiseras samt ge exempel på undervisningsmetoder och arbetssätt utifrån gällande lagstiftning och aktuell forskning.

 

Det särskilda stödet kan utvecklas mycket mer. Vi vill se fortsatt satsning på Vallagruppen för barn med funktionsnedsättning inom autismspektrumet. Alla som behöver ska erbjudas plats i särskilda undervisningsgrupper, men det ska satsas lika mycket på barn med särskilda behov i vanliga klasser.

 

Teoretiskt och praktiskt kunskapsinhämtande ska kunna varvas. Alla elever ska uppleva trygghet och ordning under sin utbildning. Mot alla slags mobbning och sexuella trakasserier måste råda nolltolerans. I vissa fall skall mobbaren kunna förflyttas.

 

Liberalerna har sedan länge drivit frågan om bättre skollokaler även utanför centralorten. Vi vill därför arbeta för att en ny låg- och mellanstadieskola skall byggas i Sätrabrunn och Gärdesta.

 

Eftersom barn behöver trygghet och god studiemiljö kräver vi att alla nya grundskolor för låg- och mellanstadiet byggs med hemklassrum. Vi ställer oss därför inte bakom inriktningsbeslutet från 2015 om att ge full frihet åt byggprojekt att forma skolan efter ideal från 90-talet som gynnar elevers egna arbete i alltför hög grad. Vi tror att katederundervisning fungerar lika bra idag som tidigare, men blandat med olika pedagogiska metoder beroende på elevgrupp.

 

Vi har stark tro på modern teknik, men ställer oss inte bakom skolornas satsning på Ipad, och kräver att dessa ska ersättas av bärbara datorer av ergonomiska skäl och inlärningsskäl. För låg- och mellanstadieelever är det rent resursslöseri med egna surfplattor. I dag finns det risk för att eleverna som har surfplattor inte ens lär sig Office-programmen. För de elever som ändå har surfplattor kräver vi att det inhandlas licenser till digitala läromedel, att alla elever blir hänvisade till riktiga tangentbord, samt att det satsas på läroböcker i pappersform, eftersom inlärningen är bättre om man läser på papper.

Vi kräver fortsatt satsning på studiero. Vi har i flera års tid krävt att kommunen för en särskilt utredning av studieron i klassrummen, och det är ett fortsatt krav från oss. Ingen elev ska behöva få sina studier störda eller förstörda av andra elever.

 

Kultur och friskvård är viktiga inslag för att eleverna skall kunna tillgodogöra sig undervisningen på ett konkret sätt. Liberalerna vill därför skapa möjlighet för speciella kulturklasser med inriktning på olika former av kultur: musik, dans, konst, teater m.m.  Olika typer av fysisk aktivitet är också viktigt för en god inlärning. Därför kräver vi undervisningsmoment som tillgodoser detta.

 

Samarbete mellan skola och näringsliv är av stor betydelse för Sala kommuns långsiktigt positiva utveckling. Kunskapen om näringslivets villkor, entreprenörsanda och näringslivets betydelse för en positiv samhällsutveckling bör vara viktiga delar i skolans samhällsorienterade undervisning. Vi ser positivt på praktik och lärlingsutbildning i nära samarbete med det lokala näringslivet.

 

 

En högkvalitativ förskola

Förskolan är oerhört viktig som start för ett gott liv. Liberalerna har under många år drivit förskolan som en mycket viktig fråga för en god samhällsutveckling. I vår liberala grundsyn ligger att alla barn skall få en god start i livet och ges möjlighet att utvecklas. Därför kommer vi att fortsätta driva frågor som gäller valfrihet i valet av förskola. För de föräldrar som arbetar oregelbundna tider och har Allians för Sala nu infört kvälls- och nattöppna förskolor.

 

Sociala problem märks tidigt. Därför vill vi skapa resurser för att barn och familjer med särskilda behov så tidigt som möjligt skall få stöd och hjälp för att leva ett gott liv.

 

Våra skol- och förskolegårdar – gröna rum för lek och inspiration

Även om skolans inre miljö är viktig vill Liberalerna i Sala kommun också satsa på den yttre miljön. Alla våra skolgårdar skall utformas till att bli platser för inspirerande lek och utevistelse. Vi arbetar för denna viktiga del i barnens och ungdomarnas liv under skoltid En plan skall upprättas för att förändra skolgårdarna med barnen som inspiratörer och medverkande. Vi vill ge eleverna gröna rum istället för asfaltöknar.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

No response

Vill du veta mer om vår politik eller ha kontakt med Liberalerna där du bor? Lämna din e-postadress här, så hör vi av oss.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.