Sala kommun har i flera avseenden ett rikt kulturliv. Under tidigare mandatperioder har Liberalerna i Sala drivit kommunens kulturpolitik framgångsrikt. På vårt initiativ har Kvarteret Täljstenen kommit att bli ett kulturellt centrum. Ett rikt kulturliv innebär också att hela kommunen, både näringsliv liksom offentlig och ideell verksamhet påverkas positivt och kulturen genererar även en ökad ekonomisk tillväxt och gör vår kommun attraktiv. Därför vill vi utveckla kulturlivet ytterligare.

 

Kulturcentrum Täljstenen

En fortsatt utveckling av de olika verksamheterna inom Täljstenen ser vi som nödvändigt. Vi vill särskilt lyfta fram Aguélimuseet som en tyngdpunkt i den utvecklingen. Den utredning som Sala konstförening tagit fram och som handlar om att göra detta nationellt och internationellt intressanta museum till ett viktigt besöksmål bör genomföras.

 

De många olika kulturformer som drivs och äger rum i Täljstenen bör likaså få en chans att utvecklas. Det kräver dock att Kultur- och fritidsnämnden och förvaltningen tar ett samlat grepp över utvecklingen där, så att de olika kulturformerna kan interagera kreativt och konstruktivt med varandra.

 

I den mån som någon eller några kulturformer inte kan få funktionella lokaler inom Täljstenen, så vill vi aktivt driva på att deras behov tillgodoses snarast utifrån aktuellt behov.

 

Ny ungdomskultur

Vi vill också möta ungdomars behov av nya kulturformer genom att utveckla nya kulturformer i skärningspunkten mellan dataspel/LAN, film och såväl traditionella som moderna kulturformer. Likaså vill vi skapa bättre möjligheter för att kunna exponera ungdomars kulturskapande genom en fortsatt utveckling av UKM (Ung Kultur Möts) och liknande aktiviteter.

 

Kulturskolan

Kulturskolan är av avgörande betydelse för barnens och ungdomarnas möjlighet att fångas av och utvecklas i sina kulturella intressen och färdigheter. Vi vill slå vakt om Kulturskolan och dess viktiga roll och även ge den ökade möjligheter att utvecklas inom områden som dans, konst, drama och film. I nuläget brister samverkan och samordningen mellan Kultur- och fritidsförvaltningen och Kulturskolan. Vi vill driva på att en djupare samverkan sker. Ansvaret för detta bör ligga på Kultur- och fritidsförvaltningen.

 

Kulturarv

Kulturarvet i Sala kommun är viktigt. Vi vill därför utveckla våra viktiga besöksmål: Sala silvergruva, Sätra Brunn, Aguélimuseet och Väsby kungsgård. Dessutom vill vi ge större möjligheter för övriga kulturmiljöer i hela kommunen att utvecklas genom speciella projektmedel.

 

Bibliotekssatsning

Vi vill att all utlåning av böcker ska vara avgiftsfri, och kräver i enlighet därmed att alla reservations- och fjärrlånsavgifter slopas.

 

Kultur i alla kommundelar

För Liberalerna är det självklart med ett gott kulturutbud i kommunens alla delar. De olika ideella föreningarna gör här en viktig insats. Vi vill bejaka denna genom att inrätta speciella medel som skall användas till att stimulera kulturinsatser runt om i kommunen.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

No response

Vill du veta mer om vår politik eller ha kontakt med Liberalerna där du bor? Lämna din e-postadress här, så hör vi av oss.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.