Ett småskaligt och differentierat näringsliv är grunden till att Sala kommun inte är lika sårbar som många andra. Det är viktigt att bevara och utveckla den befintliga näringslivsstrukturen och stödja insatser för att klara behov av arbetskraft, utbildning, transporter och lokaler mm.

 

Samarbetet mellan gymnasieskolan och de lokala företagen måste utvecklas för att garantera företagen lämplig arbetskraft i framtiden, men också för att kunna behålla ungdomar i kommunen.

 

Förenkla för företagen

Vi anser att den bästa näringslivspolitiken för Sala kommun är att underlätta för företagen både vid etablering, vid drift och vid expansion. Näringslivet skall därför ges optimala möjligheter att själva forma sin egen framtid och näringspolitiken skall anpassas efter den förutsättningen.

 

Förbättrad infrastruktur

Ett starkt näringsliv kräver en god infrastruktur och goda kommunikationer. Därför arbetar vi aktivt för att de områden i centrala Sala som idag är outbyggda, snarast skall kunna exploateras med grund i att både bostäder, verksamheter och offentlig service skall kunna finnas där. Vi vill också påskynda omvandlingen av området nära Sala station så att det inte bara består av det nya Resecentrat, utan även lokaler för olika typer av verksamheter, exempelvis kvalificerade och kunskapsintensiva företag.

 

Förbättrat planarbete

För att undvika att bygg- och anläggningsprojekt försinkas av överklaganden måste planarbetet tidigareläggas i förhållande till planerat genomförande. I tidsplanen bör räknas in möjligheten att planer överklagas på ett helt annat sätt än nu. Sala kommun skall alltid ha tillgänglig och exploateringsbar mark för de företag och verksamheter som vill etablera sig här.

 

Näringslivsplan

Det är absolut nödvändigt att det nya näringslivskontoret får i uppdrag att utarbeta en Näringslivsplan för Sala kommun. Det arbetet skall ske i nära samarbete med företagens organisationer och övriga intresserade av frågorna. Syftet med denna är att se till att de företag som finns i kommunen får optimala möjligheter att utvecklas och att vi har en målmedveten strategi för vilka företag vi önskar skall etablera sig i kommunen, så att den nuvarande profilen kompletteras och stärks. Inte minst bör vi aktivt söka få etablering till stånd av olika företag med ”spetskompetens” inom sina branscher, så att vi även kan attrahera högkvalitativ arbetskraft.

 

Minskade kötider

Likaså vill vi minska kötiderna för företagens ärenden hos kommunen.

Skola

 

Liberalerna har alltid satt skolan i främsta rummet, och har kämpat för högre kvalitet och ett större kunskapsfokus mer än något annat parti. Vi är starkt kritiska till att nästan var tredje elev i Sala inte klarar grundskolan med fullständiga betyg.

 

Vi vill att:

 • låg- och mellanstadieskolor har hemklassrum
 • hela skoldagen ska vara mobilfri och ha studiero
 • surfplattorna ersätts med riktiga datorer
 • inköp av riktiga läromedel säkerställs
 • betydligt större andel legitimerade lärare anställs
 • lärarna får ett eget fortbildningskonto

 

 

Migration och integration

 

Vi vill värna asylrätten. För dem som har kommit hit behöver integrationen bli bättre, särskilt genom att erbjuda och kräva god språkutbildning.

 

Vi vill:

 • förbättra svenskundervisningen för nyanlända ordentligt
 • se minst fem timmar om dagen svenska, fem dagar i veckan, med obligatorisk närvaro för den som vill ha ersättning

 

 

Jämställdhet

 

Liberalismen i Sverige har drivit jämställdhet mellan kvinnor och män i över 100 år, bland annat kvinnlig rösträtt 1921.

 

Vi vill:

 • främja såväl kvinnlig som manlig idrott på lika villkor
 • bättre upplysta gator
 • kommunala ordningsvakter

 

 

Kultur

 

Det är i mötet med kulturen vi blir bildade. God konst, god litteratur och bra filmer får oss att växa som människor, vilket är grunden i liberalismen. Vi vill därför låta kulturen leva och utvecklas i hela kommunen.

 

Vi vill:

 • satsa på Sala silvergruva, Sätra Brunn, Aguélimuseet och Väsby kungsgård, kulturskolan och Täljstenen
 • att bibliotekets roll ska stärkas med fria lån och att skolbiblioteken har utbildade bibliotekarier

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

No response

Vill du veta mer om vår politik eller ha kontakt med Liberalerna där du bor? Lämna din e-postadress här, så hör vi av oss.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.